Om DYRUP

Maling og allergi

Maling og allergi overfor konserveringsmidlet MI: Spørgsmål og svar

1. Hvorfor bruges der MI i maling?

MI er et konserveringsmiddel, der bruges i de fleste vandbaserede malinger for at give dem den nødvendige holdbarhed under produktion, transport, opbevaring og brug. MI har her vist sig som et af de mest effektive konserveringsmidler.

2. Kan man undvære konserveringsmidler?

Uden konserveringsmidler vil almindelige vandbaserede malinger kun have kort holdbarhed og vil derfor hurtigt gå i forrådnelse.

3. Hvorfor er MI et problem?

MI har i efterhånden mange år været anset for et af de bedste og mest sikre konserveringsmidler at anvende. Før MI blev taget i anvendelse, anvendtes andre konserveringsmidler. Disse konserveringsmidler viste sig at kunne være allergi- og/eller kræftfremkaldende, og MI ansås derfor som et godt og sikkert alternativ.  Billedet på MI har sidenhen ændret sig.

Der har de sidste par år været fokus på stigningen i allergiske reaktioner forårsaget af MI. Herunder har det vist sig, at stoffet også ved fordampning kan udløse allergi-gener, hvis man allerede er sensibiliseret (i forvejen har udviklet allergi).

Dette problem tager branchen meget alvorligt. Forbrugernes sikkerhed har høj prioritet ved udviklingen af produkter i malingbranchen. Branchen er nu ved at erstatte MI med alternativer.

4. Findes der egnede alternativer til MI i maling?

Producenterne har i længere tid haft fokus på at finde alternativer til den MI, de selv tilsætter i deres produktioner. Der findes alternativer, men de har forskellige begrænsninger.

De fleste producenter kan allerede eller forventer snart at kunne sikre, at der ikke tilføres MI i produktionen af maling.

Dette løser dog ikke helt problemet med MI i maling. En del af den MI, der findes i maling, kommer fra de vandige råvarer, der anvendes. I den forbindelse gør producenterne alt, hvad de kan for at presse deres leverandører til at levere råvarerne, hvor MI er erstattet eller reduceret med sikre alternativer.

Det betyder, at der ikke for øjeblikket er nogen fuldt dækkende løsning på problemet, men der er begrundet håb om, at udbuddet vil ændre sig i nær fremtid.

5. Findes der malinger, der ikke indeholder MI?

Generelt er de gængse indendørs vægmalinger sikre at anvende for langt de fleste mennesker.

For personer, der er allergiske overfor MI findes enkelte alternativer og flere er på vej.

De produkter der i dag findes på markedet er en akrylbaseret MI-fri interiørserie til væg, panel og loft, der er udviklet specielt til personer med allergi overfor MI. 

Branchen tilbyder også andre MI-fri produkter af akryl-silikat typen. Disse har dog den ulempe, at malingen har en pH-værdi på 10-11. Den høje pH gør, at malingen er selvkonserverende, men gør desværre også at produkterne stærkt irriterende til ætsende og kræver øget brug af personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker og -briller.

For alle alternativer er der visse begrænsninger i valg af farvetoner, da branchen ikke kan garantere, at alle toningspastaer er fri for MI.

6. Hvorfor kan man ikke se på en maling, om den indeholder MI?

Maling er omfattet af de europæiske regler for klassificering og mærkning. I denne lovgivning er der regler for, hvornår produkter skal mærkes for indholdet af allergifremkaldende stoffer. Den typiske mængde af MI i maling er så lille, at der ikke er krav om mærkning af produkterne.

Fra juni 2015 strammes reglerne. Det betyder, at MI skal nævnes på etiketten, når det er til stede i produktet i koncentrationer over 0,01 % (100 ppm). Der er leverandører, der allerede nu anvender de nye mærkningsregler.

Visse producenter oplyser endvidere frivilligt i sikkerhedsdatabladet om indholdet af MI, uanset at mængden af MI er under den i lovgivningen fastsatte mærkningsgrænse.

Den europæiske brancheorganisation CEPE drøfter i øjeblikket, om branchen som helhed skal aftale at indføre information om MI på etiketten fra en grænse, som er under det, der er lovpligtigt. DFL støtter dette initiativ.

7. Kan jeg få allergiske reaktioner af maling?

Hvis man i forvejen har MI-allergi, kan selv meget små mængder fremkalde en allergisk reaktion. Derfor skal allergikere generelt være opmærksomme og eventuelt spørge leverandøren af malingen, om der kan være problemer.

Koncentrationerne af MI i malinger burde i sig selv ikke udløse allergi. Men hvis man har en uopdaget allergi, vil man imidlertid kunne risikere at få en reaktion ved kontakt med maling, der indeholder MI eller ved at opholde sig i nymalede rum.

Det er altid vigtigt, at man ved brug af maling følger producentens retningslinjer.

8. Jeg er MI allergiker og skal male. Hvad gør jeg?

Med mindre du anvender et af alternativerne uden MI, skal du:
 • Få en anden til at male for dig.
 • Bed vedkommende om at lufte grundigt ud under og efter malearbejdet. God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. På den måde udskiftes luften uden, at overfladerne i rummet nedkøles.
 • Undlad at bruge det nymalede rum, før malingen er gennemtør.
 • Ophold dig mindst muligt i rummet, når det er blevet malet og undgå at sove i rummet før malingen er gennemtør.
 • Begræns malerarbejde til få rum, så du lettest undgår at opholde dig i nymalede rum.
 • Få malet i de varme måneder, hvor tørringen går hurtigere, og hvor der er gode udluftningsmuligheder.

9. Jeg har ikke MI allergi. Hvad bør jeg være opmærksom på, når jeg skal male?

Følg altid producentens retningslinjer for brug af produktet.
 • Anvend handsker, og beskyt huden mod stænk, så du undgår direkte hudkontakt med malingen.
 • Luft grundigt ud – både når du maler, umiddelbart efter du har malet.
 • God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. På den måde udskiftes luften uden, at overfladerne i rummet nedkøles.
 • Ophold dig mindst muligt i rummet, når det er blevet malet og undgå at sove i rummet i et godt stykke tid efter.
 • Begræns malerarbejde til få rum, så du lettest undgår at opholde dig i nymalede rum.
 • Mal i de varme måneder, hvor tørringen går hurtigere, og hvor der er gode udluftningsmuligheder.

(Kilde: Danmarks Farve- og Limindustri)